Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI PRZYCZEPEK TURYSTYCZNYCH QERIDOO Anet-Rent Aneta Sobota
§1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie przyczepki turystycznej Qeridoo, zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI
§2
1. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu pojazdu po upływie 12 godzin od daty zakończenia najmu zostaje zgłoszony na Policji traktowany jako przywłaszczenie pojazdu przez najemcy .
§3
1 WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza iż zapoznał si z REGULAMINEM oraz akceptuje jego warunki. 2. Akceptacja REGULAMINU oraz wypożyczenie przyczepki turystycznej są równoznaczne z oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie si na rowerze/nartach biegowych oraz umiejętności jazdy i znajomości przepisów ruchu drogowego. 3. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza iż WYPOŻYCZALNIA przekazuje mu do używania sprzęt sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, co WYPOŻYCZAJĄCY potwierdza własnoręcznym podpisem. 4. WYPOŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania. 5. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu win ponosi WYPOŻYCZAJĄCY, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą przedmiotowego sprzętu. WYPOŻYCZALNIA zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, ze jego naprawa stanie si nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje si do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (przyczepki turystycznej) według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalni . 6. WYPOŻYCZAJĄCY ma świadomość , że jeżdżenie/bieganie z przyczepką turystyczną związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych/ narciarskich mogą podlega na doznaniu urazów ciała ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. WYPOŻYCZAJĄCY mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYPOŻYCZALNI z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonej przyczepki turystycznej. 7. Opłaty za wypożyczenie sprzętu liczone są wg cennika. mowa wypożyczenia może by zawarta na pełne godziny umówiony czas lub na pełne doby. 8. Za wady ukryte w częściach materiałach i dodatkach (akcesoriach) WYPOŻYCZALNIA nie ponosi odpowiedzialności. 9. Opłaty za wypożyczenie przyczepki turystycznej pobierana jest z góry gotówką za cały okres wypożyczenia. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu roweru, WYPOŻYCZALNIA zastrzega sobie możliwość naliczania kary za zwłok w wysokości opłaty za wypożyczanie przyczepki turystycznej na jeden dzień , przy każdym dniu zwłoki w oddaniu sprzętu
§4
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia przekazania WYPOŻYCZAJĄCEMU przyczepki turystycznej do dnia zwrotu przyczepki turystycznej wypożyczalni. 2. Do innych nie uregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.